Obchodní podmínky

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE PRODEJ VÝROBKŮ PŘES E-SHOP POZASTAVEN. DĚKUJUEME ZA POCHOPENÍ.

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., se sídlem tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28797621, DIČ: CZ28797621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27988 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího pod názvem www.zdravicko.com

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní e-shopu www.zdravicko.com je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.zdravicko.com nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na výdejnách prodávajícího;

3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.
3.3 Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.zdravicko.com.

Cena za dopravu (do 5kg)

Dopravce

Cena za dopravu

Cena za dobírku

ULOŽENKA
BALÍK NA POŠTU
BALÍK DO RUKY
DPD PRIVAT
IN TIME

45,- Kč
90,- Kč
86,- Kč
80,- Kč
75,- Kč

10,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
24,- Kč
25,- Kč

V případě, že celková hmotnost balíku bude vyšší 5kg, bude se cena za dopravu lišit dle obchodních podmínek dodavatele dopravních služeb. O případné změně ceny za dopravu prodávající upozorní nakupujícího před odesláním zboží a to buď telefonicky na uvedené číslo v objednávce nebo e-mailem, který je rovněž uveden v objednávce.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4 Zboží expedujeme do 2 pracovních dní. Dodací lhůta se pohybuje maximálně do 7 pracovních dní. Při vyexpedování Vaší objednávky Vám bude zaslán e-mail na uvedenou adresu v objednávce. Při osobním odběru je možné odebrat zboží na naší prodejně během pracovní doby druhý den po přijetí objednávky a dále po dobu 7 pracovních dní. Pokud by tomu tak nebylo, sdělíme Vám informaci na uvedený kontakt v objednávce. V případě, že některé zboží bude vyprodáno a nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit do 7 dní, zkontaktujeme Vás telefonicky nebo emailem.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny společnosti: ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové.

6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@zdravicko.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2017

 

Prodej alkoholu

Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.zdravicko.com zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18ti let veškeré alkoholické nápoje neprodáváme!


ZPŮSOBY PLATBY
1) DOBÍRKA
Nejběžněji používaná platební metoda. Doručovateli uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.
2) HOTOVĚ/KARTOU PŘI OSOBNÍM ODBĚRU
Při osobním odběru v naší provozovně ZDRAVÍČKO, tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové, je možné platit hotově nebo platebními kartami a výdej zboží je na naší provozovně zdarma.
Bankovní převod - MojePlatba (při potvrzení objednávky bude odeslána faktura na e-mail zákazníka s údaji o platbě)

REKLAMACE
Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. Spotřebitel má právo uplatnit právo z vady u spotřebního zboží bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 608 820 979, nebo e-mailem obchod@zdravicko.com, abychom se dohodli na postupu reklamace.

Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.

Adresa pro uplatnění reklamace:
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové
Kontakt pro uplatnění reklamace:
E-mail: obchod@zdravicko.com
Tel: 608 820 979

Reklamaci je rovněž možné uplatňovat i osobně na našich výdejně
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové
O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.
Vyřízení reklamace
Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.
O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.
Způsoby dopravy
Vaši objednávku expedujeme druhý den po přijetí objednávky, nejpozději do tří pracovních dnů (platí pro zboží, které je aktuálně skladem a pro objednávky přijaté a potvrzené do 14 hodiny).
Ceny dopravného
při platbě hotově či platbě kartou při převzetí zboží osobně na provozovně (v HK) – Kč 0,-
Dále se ceny dopravného řídí dle ceníku uvedeném uvedeném v bodě 4 těchto obchodních podmínek.


Úloženka - zboží bude odesláno do 48 hodin, (platí pro zboží, které je aktuálně skladem), zásilky jsou doručeny obvykle do druhého dne.
DPD dobírka - Zboží bude odesláno do 48 hodin, (platí pro zboží, které je aktuálně skladem), zásilky jsou doručeny obvykle do druhého dne.

Česká pošta na dobírku - Zboží bude odesláno do 48 hodin, (platí pro zboží, které je aktuálně skladem), doručení zásilky je dle podmínek České pošty obvykle do tří pracovních dnů.
Platba převodem - po odeslání objednávky Vás budeme informovat o dostupnosti zboží, po té vystavíme fakturu, kterou pošleme na uvedenou e-mailovou adresu. Po provedené úhradě zboží ihned odešleme vybranou službou.
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr - Po vychystání objednávky Vás budeme informovat o jejím vyzvednutí e-mailem nebo telefonicky.

Osobní odběr lze také domluvit na telefonním čísle 608 820 979

Zboží pak bude připraveno k odběru na adrese ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové
Osobní odběr
Zboží lze také osobně vyzvednout ZDARMA v prodejně Zdravíčko, tř. Karla IV. 867/12 v Hradci Králové. Objednávku je možné zaplatit hotově či platební kartou. I v případě osobních odběrů je nutné vytvořit objednávku předem. Zboží si nevyzvedávejte bez předchozího upozornění, o možném termínu vyzvednutí budete informováni na Váš mobilní telefon nebo e-mail.
Výdejní místa :
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o.
tř. Karla IV. 867/12
Hradec Králové
Po - Pá 7.30 -18 hod.
So 8.30 -12 hod.

Jak se k nám dostanete a další informace o výdejně v Hradci Králové naleznete zde.

Adresa pro uplatnění reklamace:
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové

Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: obchod@zdravicko.com
Tel: +420 608 820 979

Reklamaci je rovněž možné uplatňovat i osobně na našich výdejně:
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o., tř. Karla IV. 867/12, 500 02 Hradec Králové
O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Vyřízení reklamace
Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.
O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@zdravicko.com.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


Potřebujete poradit?
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Rádi Vám pomůžme s výběrem produktů pro zdraví a realizací nákupu každý pracovní den od 10 do 16 hod.
Email: obchod@zdravicko.com, hanka@zdravicko.com - kontakt přímo na Hanu Lacinovou, poradkyni pro výživu a zdravý životní styl
Tel: +420 608 820 979